English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢
صفحه اصلی > حوزه ریاست > صفحات هیات امنا > کمیته های تخصصی هیأت امناء 
کمیته های تخصصی هیأت امناء اعضاء کمیته
کمیته تخصصی بودجه و امور مالی دکتر نصرت اله ملازاده (عضو هیأت امناء)
علی اکبر شبانی (معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی)
مسعود رضائی (مدیر امور مالی)
احد مصریان (مدیر بودجه، پایش عملکرد و برنامه ریزی)
کمیته امور سلامت دکتر علی تقی زاده افشاری (عضو هیأت امناء)
دکتر احسان ریخته گر (معاون بهداشتی)
دکتر ناصر مسعودی (معاون درمان)
دکتر محمد دلیر راد (معاون غذا و دارو)
کمیته آموزش تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی دکتر ابوالفتح لامعی (عضو هیأت امناء)
دکتر رحیم محمودلو (معاون آموزشی)
دکتر صابر قلی زاده (معاون تحقیقات و فناوری)
دکتر رضا جعفری (معاون فرهنگی و دانشجویی)
کمیته مدیریت و راهبردی سازمانی دکتر نصرت اله ملازاده (عضو هیأت امناء)
علی اکبر شبانی (معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی)
دکتر ناصر مسعودی (معاون درمان)
دکتر احسان ریخته گر (معاون بهداشتی)
دکتر محمد دلیر راد (معاون غذا و دارو)
دکتر رحیم محمودلو (معاون آموزشی)
دکتر صابر قلی زاده (معاون تحقیقات و فناوری)
دکتر رضا جعفری (معاون فرهنگی و دانشجویی)
دکتر مهدی فتاحی (رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات)
حسن خدادای (مدیر حراست)
ناصر رضازاده (مدیر توسعه سازمان و تحول اداری)
مسعود رضائی (مدیر امور مالی)
داود کریمی (مدیر امور حقوقی)
احد مصریان (مدیر بودجه، پایش عملکرد و برنامه ریزی)