English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢

شرح وظایف کمیته تخصصی اعتبار بخشی موسسه ای:


الف) ارزیابی درونی
• ارسال فایل استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای برای دانشکده ها و معاونت ها جهت خودارزیابی و آموزش کارشناسان
• ارتباط مستمر با کارشناسان و راهنمایی آن ها جهت جمع آوری مستندات مربوط
• بررسی مستندات خودارزیابی دانشکده ها - انجام مکاتبات و هماهنگی جهت بازدید اعضای تیم ارزیاب بمنظور ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی از دانشکده ها و معاونت ها
• همراهی تیم ارزیاب بمنظور ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی- تهیه گزارش ) بیان نقاط ضعف و قوت دانشکده ها و معاونت ها)
• برگزاری و شرکت در جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص رفع چالش ها
• ارائه بازخورد خود ارزیابی به کارشناسان مربوطه جهت رفع نواقص
• بازدید مجدد از دانشکده ها و معاونت ها بمنظور رفع نواقص خود ارزیابی
• تهیه گزارش بازدید و بیان نقاط قوت و ضعف دانشکده ها و معاونت ها
• ارائه بازخورد خود ارزیابی به مسئول بسته و مدیر مرکز مطالعات و مسئولین مربوطه


ب) ارزیابی بیرونی
• هماهنگی و انجام مکاتبات لازم جهت حضور ارزیابان بیرونی برای نظارت بر اهداف اعتبار بخشی موسسه ای
• هماهنگی با مسئولین جهت حضور ارزیابان بیرونی
• حضور و هماهنگی جلسه با مسئولین دانشگاه و ارزیابان بیرونی جهت بازدید و معرفی اعضا و برنامه ریزی جهت بازدید
• همراهی ارزیابان جهت ارزیابی و اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه
• حضور و هماهنگی جلسه ارائه بازخورد ارزیابان به مسئولین دانشگاه
• نظارت بر ارائه مستندات و بازخورد ارزیابان به کلان منطقه و وزارت خانه متبوع