برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تعریف شورای دانشگاه

شورای دانشگاه دومین رکن سیاستگزار بعد از هیأت امناء می باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه های جاری دانشگاه بر اساس سیاستهای کلان مصوب در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

1- ارزیابی کلیه عملکرد دانشگاه

2- بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی معاونتها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب

3- بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

4- بررسی و تائید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها و آموزشکده ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت

6- بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهکارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی ها

7- بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها

8- ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد

9- تدوین و تصویب آئین نامه های داخلی شورا و کمیته های آن

تنظیمات قالب