برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بسمه تعالی

تشکیل هسته تحقیق و نظردهی:

هسته تحقیق و نظردهی در هر دانشگاه علوم پزشکی براساس مصوبه جلسه مورخ 8/7/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی به منظور تسریع در امور گزینش داوطلبان تحصیل در دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی ،دکترا، انتقالی خارج از کشور،کارشناسی ارشد، در دانشگاههای علوم پزشکی زیر نظر هیأت مرکزی گزینش دانشجو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این آئین نامه ً هیأت مرکزی ً نامیده می شود تشکیل می گردد.

هسته تحقیق و نظردهی در حوزه ریاست دانشگاه انجام وظیفه می نماید.

براساس مصوبه جلسه 503 مورخ 5/6/81 شورایعالی انقلاب فرهنگی در راستای سیاست های تمرکززدایی و افزایش استقلال دانشگاهها انجام مراحل بررسی صلاحیت عمومی ( گزیش اخلاقی ) پذیرفته شدگان آزمون های ورودی کارشناسی ارشد، Ph.D و  تخصصی و فوق تخصصی، بورس داخل و خارج و دانشجویان منتقله خارج از کشور به دانشگاه محول گردید.

این هسته تا قبل از تصویب آئین نامه جدید نظرات خود را برای صدور رأی نهایی به ً هیأت مرکزی ً وزارت متبوع ارسال می نمود ولی با واگذاری گزینش به دانشگاه عملاً این مرحله حذف گردید. البته مرجع رسیدگی به شکایات گزینشی و نظارت برحسن انجام کار کماکان به عهده هیأت مرکزی گزینش دانشجوی وزارت متبوع می باشد.

 شرح وظایف هسته:

شرح وظایف هسته براساس ماده 1 آیین نامه ایجاد هسته های تحقیق مصوب هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 8/7/65 شوایعالی انقلاب فرهنگی بشرح ذیل می باشند.

تکمیل پرونده داوطلبان ادامه تحصیل که فارغ التحصیل دانشگاه محل هسته می باشند با تحقیق از منابع مورد وثوق موجود در آن دانشگاه.

اظهارنظر اولیه نسبت به گزینش داوطلبان در دوره مربوط مطابق با ضوابط گزینش همان دوره.

ارسال پرونده داوطلبان به ضمیمه اظهارنظر خود به هیأت مرکزی گزینش دانشجو جهت صدور رأی نهایی.

رعایت موارد و دستورالعمل های ابلاغ شده از طرف هیأت مرکزی گزینش دانشجو.

آئین نامه های اجرایی هسته ها توسط هیأت مرکزی گزینش دانشجو تهیه و تصویب می شود.

ضوابط صلاحیت عمومی دانشجویان:

اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی

اعتقاد عملی به ولایت فقیه

اعتقاد و التزام به اصول و احکام اسلام

داشتن رفتار اسلامی و حسن خلق و وظیفه شناسی

تبصره: در مورد اقلیتهای مذهبی اعتقاد و التزام عملی به اصول  دین خود ملاک است.

بر اساس مصوب هشتاد و ششمین جلسه مورخ 4/5/67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی ضوابط جدید در گزینش دوره های کارشناسی ارشد دکترا و دوره های دستیاری تخصصی رشته گروه پزشکی بدین گونه اعلام گردید:

ضوابط جدید در گزینش دوره های کارشناسی ارشد، دکترا و دوره های دستیاری تخصصی رشته های گروه پزشکی به شرح ذیل تصویب و جایگزین ضوابط قبلی ( اعم از اولویتها یا شرایط گزینش ) در هر یک از دوره های یاد شده می گردد:

اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان آسمانی دیگر عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احکام عملی اسلام ( انجام واجبات و پرهیز از محرمات )

تبصره 1: ملاک وضعیت کنونی داوطلبان در هنگام ثبت نام می  باشد.

تبصره2:اقلیتهای مذهبی ( ادیان رسمی ) مندرج در قانون اساسی از این ماده مستثنی هستند به شرط آنکه متهاجر به نقض احکام اسلامی نباشند.

عدم احراز عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوری اسلامی

تبصره: در صورتیکه داوطلب سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی  داشته باشد تغییر نظر او باید احراز شود.

نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آن

عدم احراز فساد اخلاقی

عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا در زمان اشتغال ( در صورتیکه قبلاً به حرفه ای اشتغال داشته باشد )  

تنظیمات قالب