برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف دفتر ریاست

- انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی، بین المللی و دانشگاهی

- نظارت و پیگیری اموری که از سوی رئیس دانشگاه ابلاغ گردیده است

- دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاهی و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات و نظرات آن دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و یا

  مؤسسات و سازمانهای خارج از دانشگاه

- تهیه و تنظیم صورتجلسات شوراها و کمیته هایی که در محدوده تشکیلات حوزه ریاست دانشگاه تشکیل می گردد

- تنظیم قرار ملاقاتهای ارباب رجوع با رئیس دانشگاه

- انجام ارتباطات تلفنی رئیس دانشگاه

- ارسال و دریافت نمابرهای رئیس دانشگاه

- پیگیری ثبت نامه های دفتر رئیس دانشگاه

- نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس دانشگاه

- برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای مصوبات شورای سازمان اسناد ملی ایران در زمینه امحاء اوراق زاید و انتقال پرونده های

  راکد به مرکز بایگانی راکد دانشگاه و تحویل اسناد ملی واجد ارزش

- ارزشیابی اوراق و سوابق راکد به منظور تشخیص و تعیین اوراق زاید قابل امحا بر اساس راهنمایی واحد اسناد دفتر ریاست

- جمع آوری و طبقه بندی و ترکیب، حذف و متحدالشکل ساختن فرمهای مورد عمل و نظارت بر تهیه و تکثیر فرمها به منظور جلوگیری از تهیه فرمهای غیر استاندارد تکراری و غیر لازم

-پاسخگوئی به ارباب رجوع بر اساس مقررات مربوطه

- انجام هماهنگی های مربوط به جلسات هیات رئیسه دانشگاه

تنظیمات قالب