برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناسان حوزه دفتر ریاست دانشگاه

وحید خیوه

وحید خیوه

مسئول دفتر ریاست دانشگاه

رضا کریمی

رضا کریمی

مسئول دفتر رئیس دفتر ریاست دانشگاه

فاطمه قدیمی رضائی

فاطمه قدیمی رضائی

کارشناس دفتر ریاست

زهرا علیزاده

زهرا علیزاده

کارشناس امور پیگیری ها و کارشناس امور بانوان

صغری کنگرلویی

صغری کنگرلویی

کارشناس اسناد و مدارک دانشگاه و کارشناس هسته تحقیق و نظردهی

رضا احمد تباری

رضا احمد تباری

کارشناس دفتر ریاست

ولی محمدی

ولی محمدی

رئیس گروه آمار و کارشناس دفتر ریاست

تنظیمات قالب