برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول واحد:

نام و نام خانوادگی : صغری کنگرلویی    

سمت : کارشناس اسناد و مدارک دانشگاه

تلفن محل کار:    04431937137

دورنگار:  04431937352

آدرس محل کار : ارومیه بلوار رسالت انتهای کوی اورژانس ستاد دانشگاه ساختمان حوزه ریاست

تنظیمات قالب